White Cactus

Zásady ochrany osobních údajů

1 Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost WHITECACTUS s.r.o., IČO: 11875780, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno (dále jen „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou:

e-mail: info@whitecactus.cz

telefon: +420 775 974 735

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, spotřebu elektrické energie, informace o bankovním účtu, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů následujících kategorii osob ze strany správce:

1.4.1 Zájemci o naše produkty a služby (kontaktní formulář) (čl. 2.1);

1.4.2 Zákazníci (čl. 2.2); 1.4.3 Obchodní partneři a jejich zástupci (čl. 2.3);

1.4.4 Uchazeči o zaměstnání (čl. 2.4); a

1.4.5 Příjemci obchodních sdělení (newsletter, mailing) (čl. 2.5).

1.5 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2 Kategorie, účely a právní základy zpracování osobních údajů

2.1 Zájemci o naše produkty a služby (kontaktní formulář)

2.1.1 Pokud máte zájem o naše produkty či služby a vyplníte kontaktní formulář na našich internetových stránkách (https://whitecactus.cz/kontakt/), zpracováváme Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, kraj bydliště, preferenci ohledně kontaktování o víkendu a veškerou komunikaci s Vámi.

2.1.2 Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli reagovat na Vaši poptávku a nabídnout Vám poptávané produkty či služby a jednat s Vámi o uzavření příslušné smlouvy a o poskytnutí příslušných služeb.

2.1.3 Právním základem zpracování je přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2.1.4 V případě, že se následně stanete naším zákazníkem, budeme zpracovávat Vaše údaje v rozsahu uvedeném níže. Pokud se naším zákazníkem nestanete, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

2.1.5 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí Vás nebudeme moci kontaktovat ohledně poptávaných produktů a služeb.

2.2 Zákazníci

2.2.1 Pokud jste naším zákazníkem, zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, u spotřebitelů: datum narození, adresu trvalého bydliště, u podnikatelů: IČO, adresu sídla), kontaktní údaje (adresu pro doručování, e-mailovou adresu, telefonní číslo), podpis, místo realizace díla či dodání zboží dle smlouvy, data týkající se roční spotřeby elektrické energie a energetické náročnosti budovy, komplexní informace o poptávaných či realizovaných dodávkách a poptávkách, fakturační a platební údaje vč. čísla bankovního účtu, údaje nezbytné k zajištění dotačního příspěvku v rámci dotačního programu Státního fondu životního prostředí České republiky nebo v rámci jiného dotačního programu specifikovaného ve smlouvě (zajišťuje-li pro Vás správce dotační příspěvek dle smlouvy), komunikaci s Vámi, výkon Vaší fotovoltaické elektrárny a evidenci o jejím fungování.

2.2.2 Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli vyřídit Vaši objednávku, dodat dílo či zboží dle příslušné smlouvy, podat žádost o příslušnou dotaci a vyúčtovat cenu díla či zboží. Fakturační údaje zpracováváme rovněž proto, abychom mohli správně plnit naše povinnosti v oblastní daní a účetnictví.

2.2.3 Právním základem zpracování je splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

2.2.4 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí nebudeme schopni s Vámi uzavřít a plnit příslušnou smlouvu. Poskytnutí fakturačních údajů je zákonným požadavkem.

2.3 Obchodní partneři a jejich zástupci

2.3.1 Pokud jste naším obchodním partnerem (dodavatelem, odběratelem, obchodním zástupcem), zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO a sídlo, případně datum narození, adresu trvalého bydliště), kontaktní údaje (adresu pro doručování, e-mailovou adresu, telefonní číslo), podpis, fakturační a platební údaje vč. DIČ a čísla bankovního účtu, včetně komunikace s Vámi.

2.3.2 Vaše osobní údaje dle čl.

2.3.1 zpracováváme, abychom mohli poskytnout nebo přijmout a vyúčtovat plnění dle příslušné smlouvy. Fakturační údaje zpracováváme rovněž proto, abychom mohli správně plnit naše povinnosti v oblastní daní a účetnictví.

2.3.3 Právním základem zpracování dle čl.

2.3.1 je splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 2.3.4 Poskytnutí osobních údajů dle čl.

2.3.1 je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí nebudeme schopni s Vámi uzavřít a plnit příslušnou smlouvu. Poskytnutí fakturačních údajů je zákonným požadavkem.

2.3.5 Pokud jste zástupcem právnické osoby, která je naším obchodním partnerem (např. jste zástupcem pro jednání a uzavření smlouvy nebo kontaktní osobou pro účely příslušné smlouvy), zpracováváme Vaše jméno, příjmení, funkci a kontaktní údaje (adresu pro doručování, pracovní e-mailovou adresu, pracovní telefonní číslo), včetně komunikace s Vámi. 2.3.6 Vaše osobní údaje dle čl.

2.3.5 zpracováváme, protože Váš zaměstnavatel jakožto náš obchodní partner Vás určil jako zástupce pro účely příslušné smlouvy. Údaje zpracováváme, abychom mohli poskytnout nebo přijmout plnění dle příslušné smlouvy a komunikovat s obchodním partnerem.

2.3.7 Právním základem zpracování dle čl.

2.3.5 je oprávněný zájem správce a obchodního partnera podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR týkající se výkonu podnikatelské činnosti, zejména poskytování a přijímání plnění dle příslušných smluv.

2.3.8 Poskytnutí osobních údajů dle čl. 2.3.5 je smluvním požadavkem.

2.4 Uchazeči o zaměstnání

2.4.1 Pokud se u nás ucházíte o zaměstnání nebo spolupráci (např. prostřednictvím našich internetových stránek https://whitecactus.cz/, zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mailovou adresu, telefonní číslo), údaje uvedené v životopisu a v motivačním dopisu, informace nebo doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro příslušnou pozici.

2.4.2 Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely výběrového řízení na příslušnou pozici.

2.4.3 Právním základem zpracování je přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 2.4.4 V případě, že se následně stanete naším zaměstnancem, budeme zpracovávat Vaše údaje v rozsahu, který se vztahuje na zaměstnance, o kterém Vás budeme informovat při sjednání pracovní smlouvy. Pokud se naším zaměstnancem nestanete, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže nám k tomu udělíte souhlas na dobu maximálně 2 let.

2.4.5 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí Vás nebudeme moci zařadit do výběrového řízení.

2.5 Příjemci obchodních sdělení (newsletter, mailing)

2.5.1 Pokud jste naším zákazníkem a původně jste neodmítl/a příjem obchodních sdělení emailem, budeme Vám zasílat obchodní sdělení týkající se našich produktů a služeb. Pro tyto účely zpracováváme Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

2.5.2 Právním základem zpracování podle čl. 2.5.1 je oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZIS“).

2.5.3 Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru na našich internetových stránkách (https://whitecactus.cz/), budeme Vám zasílat obchodní sdělení týkající se našich produktů a služeb. Pro tyto účely zpracováváme Vaši e-mailovou adresu.

2.5.4 Právním základem zpracování dle čl. 2.5.3 je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 ZIS.

2.5.5 Odhlásit z odběru našeho newsletteru se můžete prostřednictvím odkazu v každém emailu s obchodním sdělením. V případě, že se z odběru odhlásíte (odvoláte souhlas), budeme údaje uvedené v tomto článku 2.5 zpracovávat po dobu čtyř let, abychom zabránili opětovnému zasílání newsletteru. Právním základem tohoto zpracování je plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení s § 7 ZIS.

2.6 V případě, že mezi námi vznikne spor, budeme zpracovávat dokumenty a podklady, které mohou obsahovat osobní údaje, a to po dobu trvání sporu až do jeho konečného vypořádání. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem správce na ochraně nebo výkonu práv podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.7 Na našich internetových stránkách https://whitecactus.cz využíváme cookies. Informace o použití cookies jsou uvedeny v příslušném oznámení na našich internetových stránkách.

2.8 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

3 Doba uchovávání údajů

3.1 Správce uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Doba uchování osobních údajů je určena:

3.1.1 po dobu nezbytnou k vyřízení Vašeho požadavku z kontaktního formuláře nebo poptávky, tj. po dobu komunikace s Vámi ohledně poptávky a dále 12 měsíců od jejího ukončení bez uzavření smlouvy;

3.1.2 po dobu trvání výběrového řízení na pracovní pozici do jeho úplného ukončení;

3.1.3 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tj. po dobu trvání příslušné smlouvy a 10 let od ukončení smluvního vztahu;

3.1.4 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu;

3.1.5 po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy v oblasti daní a účetnictví,

3.1.6 po dobu stanovenou pro specifické případy uvedené výše v čl. 2 těchto zásad.

3.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže, ledaže se uplatní výjimka z povinnosti správce osobní údaje vymazat dle GDPR, zejména pokud jsou osobní údaje nadále potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

4 Příjemci osobních údajů (dodavatelé a subdodavatelé správce, státní orgány)

4.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby:

4.1.1 podílející se na dodání a instalaci zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

4.1.2 podílející se na zajištění provozu služeb správce,

4.1.3 zajišťující marketingové, a poradenské (účetní, právní) služby pro správce,

4.1.4 zajišťující telekomunikační služby a správu zájemců o zboží a služby a komunikaci s klienty,

4.1.5 orgány státní správy ve vztahu k žádostem o dotace.

4.2 Správce předává osobní údaje do třetí země (do země mimo Evropský hospodářský prostor). Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a/nebo cloudových služeb. Pro předání osobních údajů do třetích zemí, pro které neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, používáme (tzv. standardní smluvní doložky). Pokud máte dotazy ohledně příslušných prostředků pro předání osobních údajů do třetích zemí dle GDPR, kontaktujte nás e-mailem na adrese: info@whtiecactus.cz

5 Vaše práva

5.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte:

5.1.1 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, tj. právo získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto osobním údajům,

5.1.2 právo na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

5.1.3 právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů nebo uplatňujete námitku proti zpracování,

5.1.4 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

5.1.5 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, pokud zpracováváme osobní údaje na základě oprávněného zájmu; pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat,

5.1.6 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, pokud zpracováváme osobní automatizovaně a na základě souhlasu nebo plnění smlouvy, a

5.1.7 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce info@whitecactus.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

5.2 Pro uplatnění Vašich práv nás kontaktujte e-mailem na adrese info@whitecactus.cz nebo v listinné podobě na adrese sídla správce.

5.3 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje českého Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou dostupné na internetových stránkách https://www.uoou.cz.

5.4 Podle GDPR máte rovněž právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s GDPR.

6 Podmínky zabezpečení osobních údajů

6.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

6.2 Správce přijal adekvátní technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

6.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7 Závěrečná ustanovení

7.1 S těmito zásadami se seznamujete způsobem, který je adekvátní s ohledem na způsob komunikace nebo interakce mezi Vámi a správcem.

7.2 Pokud nás oslovujete přes naše internetové stránky https://whitecactus.cz nebo podobnou formou elektronické komunikace, zaškrtnutím příslušného políčka potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů uvedenými v těchto zásadách.

7.3 V případě, že sjednáváme smlouvu v listinné podobě, s těmito zásadami jste seznámen/a v listinné podobě při sjednání smlouvy.

7.4 Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Aktuální verze těchto zásad je vždy k dispozici na internetových stránkách správce https://whitecactus.cz. V průběhu trvání našeho vztahu Vám zašleme novou verzi těchto zásad na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.